අනු අංකය තනතුර සේවය ශ්‍රේණිය අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව දැනට සිටින සේවක සංඛ්‍යාව පුරප්පාඩු සේවක සංඛ්‍යාව
1 ග්‍රාම සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය II

 

1 1

(කොන්ත්‍රාත් පදනම මත)

1
2 ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාල ගත නිලධාරීන් – 2 කාණ්ඩය III/II/I

 

40 14 26
3 සහකාර ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාල ගත නිලධාරීන් – 2 කාණ්ඩය III/II/I

 

1 1
4 සංවර්ධන නිලධාරි සංවර්ධන නිලධාරි III/II/I

 

6 6
5 කළමනාකරණ සහකාර කළමනාකරණ සහකාර සේවය III/II/I

 

4 4
6 ජ්‍යේෂ්ඨ මැහුම් උපදේශිකා කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන – 2 කාණ්ඩය III/II/I

 

3 2 1
7 මැහුම් උපදේශිකා කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන – 2 කාණ්ඩය III/II/I

 

37 15 22
8 රියදුරු රියදුරු III/II/I/විශේෂ

 

1 1
9 කාර්යාල කාර්ය සහායක කාර්යාල සේවක සේවය III/II/I/විශේෂ

 

1 1
මුළු සංඛ්‍යාව 94 45 50