ආයතනය නිලධාරියාගේ නම නිත්‍ය තනතුර තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අදාල තනතුරු

 

දුරකථන අංක

 

විද්‍යුත් ලිපිනය

 

පළාත්මාර්ග, ප්‍රවාහන හා සමූපකාර අමාත්‍යංශය

 

කේ .චම්පා .එන් .පෙරේරා මිය ලේකම්

 

අභියාචනා නිලධාරියා 011-2877461 mproadswp@gmail.com
ආර් .එම් .ඩී .පී .කුමාරි සහකාර ලේකම් තොරතුරු නිලධාරියා 011-2877461
සී.ටී.පී.එම්.පෙරේරා මිය පරිපාලන නිලධාරී

(වැ .බ)

සහය නිලධාරියා

 

011-5511465 mproadswp@gmail.com