පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය – බස්නාහිර පළාත
අංක: 204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

නම තනතුර දුරකථන අංක
කාර්යාලීය ෆැක්ස් නිවස ජංගම
ගරු අමාත්‍ය කාර්යාලය
01 ගරු අමාත්‍ය 011-2092732 011-2092727
02 පෞද්ගලික ලේකම් 011-2092734 011-2092727
අමාත්‍යාංශය
03 කේ. චම්පා එන්.පෙරේරා මිය අමාත්‍යාංශ ලේකම් 011-2092739 011-2092746 011-2779086 071-4442004
04 ආර්.එම්.දිනේෂා පී. කුමාරි මිය සහකාර ලේකම් 011-2092755 071-4794490
05 එම්.ඩී.ලක්මාලි ජයසේකර මෙය සහකාර ලේකම් තොරතුරු 0112092754 071-5294046
06 ආර්.එම්.ඊ.සී.පී. මැණිකේ මිය ගණකාධිකාරී 011-2092742 011-2072136 071-8322869
07 එම්.එම්.එන්.සී.මදුරසිංහ  මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092756 011-2092733 077 3440227
08 ඒ.කේ.ජේ.පෙරේරා මෙය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092750 011-2092733 071-6713129
09 ජේ.ජී.බී.ඩී. ජයසිංහ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011-2092740 011-2092733 077 6549022
10 ආර්. එම්.දිනේෂා පී. කුමාරි මිය ග්‍රාම සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ) 011-2092753 011-2092736 071-4794490
11 බී.ජී.වයි. රසාංජලී මිය. නීති නිලධාරී 011-2092616 071 6566244
12 ආර්.ඒ. ඉරේෂා ශ්‍යාමලී මිය පරිපාලන නිලධාරී 011-2092749 077-1559757
පළාත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)
13 එම්.එම්.සී.කේ.කේ. මාන්නප්පෙරුම මහතා කොමසාරිස් 011 2446870 011 2436412 0712657142
14 කේ.ඒ.ටී.කුමාරසිංහ මිය සහකාර කොමසාරිස් 011-2433203  033-3832209 783587594
15 බී.ඒ.ජී.එස්.ආර් බණ්ඩාර මයා ගණකාධිකාරී 011-2433204 718557297
16 අයි.එම්.පී.කේ.ජී. ගුණසේකර මිය පරිපාලන නිලධාරී 011-2433205 715126373
සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)
17 රුවිනි ඒ.විජයවික්‍රම මිය සමුපකාර සංවර්ධන
කොමසාරිස් සහ සමුපකාර සමිති රෙජිස්ට්‍රාර් (වැ.බ)
බස්නාහිර පළාත
0112326075 0112329270 0777351857
18 එච්.සුරම්‍යා ෆොන්සේකා මිය සමුපකාර සංවර්ධන
නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් (පාලන)
0112422985 011 2329270 0773762760
19 ඩී.ජී.තුෂාර  රුවන් චන්දන මයා ගණකාධිකාරී 0112329102 0112329270 0776183896
20 එස්.පී.වී.වසන්ති මෙනවිය නීති නිලධාරී 0112326035 011 2329270 0779733035
21 පරිපාලන නිලධාරී
නිවාස කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)
22 එල්.පී.මනෝජා එස්. පතිරණ මෙනවිය නිවාස කොමසාරිස් 0112092730 0112092757 071-2727273
ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)
23 ඊ.එම්.අයි.යූ. එදිරිසිංහ  මිය ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් 011-3671394 011-2809838
24 එල්.ඩී.ආර්.එච්. රුද්‍රිගු මෙනවිය පරිපාලන නිලධාරී 011-2809338 011-2809838
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)
25 එස්.ඒ.එල් රංගනී මිය අධ්‍යක්ෂ 011-2092563 011-2092562 033-2245968 0718482874
26 කේ.එන් සුරියආරච්චි මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ(වැ.බ) 0112092587 011-2092562 011-2700575 0714437969
27 එස්.ජේ. ජයසිංහ මිය. සහකාර  අධ්‍යක්ෂ 011-2092595 011-2092562 071 4418334
28 ඩී.එස්.ආර්.කේ. ගුණතිලක මිය. ගණකාධිකාරී 011-2092588 011-2092588 011-2788286 0714294613
29 පී.එන්.යු මිත්‍රරත්න මිය පරිපාලන නිලධාරී 011-2092586 011-2092562 011-2916074 0712075477
සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව (බ.ප.)
30 ඒ. එස්. ජෝශප් මයා සභාපති 011 2885705 011 2885705 0714467797
31 සුමිත් සුරවීර මයා ලේකම් 0113667395 011 2885705 0777841092
32 බී. ඒ. ජී. බාලසූරිය  මයා පරිපාලන නිලධාරී 011 5231811 011 2885705 0332245968 0788360711
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (බ.ප.)
33 මොරිස් විජේරත්න මහතා සභාපති 011-4208772 011-2804505 011-2653575 077-3943909

077-4339826

34 ප්‍රසන්න සුජිත් කුමාර මහතා. අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී 011 2804500 011 2804505 011 2965167 071 4343939
35 චතුරි බ්‍රාහ්මණ මිය. පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ.) 011 5515570 011 2804505 071 7060165
පළාත්බඳ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (බ.ප.)
36 උපාලි කොඩිකාර මහතා සභාපති 0112321983 011 2321985  0112825104
0112834533
0777591025
37 ආර්.එම්.එස්.බණ්ඩාරනායක මහතා සාමාන්‍යාධිකාරී 011 2321984 011 2321981 0711473389
38 එල්.එල්.ඩී.පී. ලියනාරච්චි මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (ඉංජිනේරු)  0115365238 011 2321981 0115738664 0711475855
39 ජී.වී.ඩී.ඒ.කේ. පෙරේරා මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (ඉදිකිරීම්) 112321995 112321995 112884675 777530859
පළාත්බඳ මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය (බ.ප.)
40 දේශබන්ධු තුසිත කුලරත්න මහතා සභාපති 011 2871353 011 2864544 031-2282630 077-3441844
41 ජගත් පෙරේරා මහතා. සාමාන්‍යාධිකාරී 011 2871354 011 2868613 033 2290465 077 3869820
42 ඩබ්.එම්.අයි.කේ.විජේරත්නායක මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (ධාවන) 011-2887873 011-2871352 033-2257188 071-8457941
43 අශෝක වික්‍රමනායක මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (පාලන) වැ.බ 011-2877421 011-2868613 011-2406760 071-4878931
44 ප්‍රසන්න කුමාර මඩවල මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (මූල්‍ය) වැ.බ 011-2871355 011-2871355 011-2157800 071-8067720