ආයතනය නිලධාරියාගේ නම නිත්‍ය තනතුර තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අදාල තනතුරු

 

දුරකථන අංක

 

විද්‍යුත් ලිපිනය

 

පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය (බ.ප)

 

කේ .චම්පා .එන් .පෙරේරා මිය ලේකම්

 

අභියාචනා නිලධාරියා 011-2092739 mproadswp@gmail.com
ආර්. එම්.දිනේෂා පී. කුමාරි මිය සහකාර ලේකම් තොරතුරු නිලධාරියා 011-2092755
ආර්.ඒ. ඉරේෂා ශ්‍යාමලී මිය පරිපාලන නිලධාරී සහය නිලධාරියා

 

011-2092749 rairesharanasinghe@gmail.com