මාර්ග, ප‍්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළද, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්,

කර්මාන්ත සහ ග‍්‍රාම සංවර්ධන කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශය. (බස්නාහිර පළාත)

     :  011-2092732

     : 011-2092727

 

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය
පෞද්ගලික ලේකම් 011-2092734

 

සම්බන්ධිකරණ ලේකම් 011-2092758

 

මහජන සම්බන්ධිකරණ නිළධාරී 011-2092732