කේ .චම්පා .එන් .පෙරේරා මිය – අමාත්‍යාංශ ලේකම්

මාර්ග, ප‍්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළද, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත සහ ග‍්‍රාම සංවර්ධන කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශය. (බස්නාහිර පළාත)

      : 011-2092739

        : 011-2092746