බඳවාගැනීම්

පළාත් මාර්ග, ප්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත සහ ග්‍රාම සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ වෙළඳ කළමනාකරු තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම