ලලිත් වනිගරත්න

මාර්ග, ප‍්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළද, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්,

කර්මාන්ත සහ ග‍්‍රාම සංවර්ධන කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශය. (බස්නාහිර පළාත)

     : 011-2877480

     : 011-2877486

 

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය
ඩබ්ලිව් .ඒ .කේ .ධර්මවර්ධන  මයා පෞද්ගලික ලේකම් 0115929592

0779571747

011-2877486

 

වසන්ත සංජීව පෙරේරා මයා සම්බන්ධිකරණ ලේකම් 0112877506

0714419357

011-2877486

 

නුවන් වනිගරත්න මයා මහජන සම්බන්ධිකරණ නිළධාරී 0112877502

0773916660

011-2877486