නම තනතුර දුරකථන අංක
කාර්යාලීය ෆැක්ස් නිවස ජංගම
ගරු අමාත්‍ය කාර්යාලය

 

01 ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමා. ගරු අමාත්‍ය 011-2877480 011-2877486 011-5512614

011-5920298

077-3041089
02 ඩබ්.ඒ.කේ. ධර්මවර්ධන මහතා. පෞද්ගලික ලේකම් 011 5929592 011 2877486 077 9571747
අමාත්‍යාංශය

 

01 එම්.කේ.කේ. රසිකා

අබේදීර මිය

අමාත්‍යාංශ ලේකම් 011 2883467 011 2877395 071 8136093
04 ඒ.වී. වජිරා දමයන්ති මිය සහකාර ලේකම් 011 2877461 011 2877487 077 9519600
05 රුචිරා එස්. දඹරගේ මිය සහකාර ලේකම් 011 2877467 011 2877467 077 8250447
06 එච්.පී.ජී. ෆොන්සේකා මිය ගණකාධිකාරී 011 2877505 038 2240051 071 4806519
07 නියෝජ්‍යඅධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011 2877497 011 5289938
08 ටී.එම්.ඩබ්. මුදලි මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011 2877507 011 5289938 077 3440227
09 ජේ.ජී.බී.ඩී. ජයසිංහ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 011 2877479 011 5289938 077 6549022
10 ඩබ්. ගුණපාල පතිරණ මහතා. ග්‍රාම සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ 011 5739390 011 2883272 011 2512746 071 4446007
11 බී.ජී.වයි. රසාංජලී මිය. නීති නිලධාරී 011 5351186 071 6566244
12 සී.ටී.පී.එම්. පෙරේරා මිය. පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ.) 011 5511465 011 2877487 071 4537353
පළාත් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)

 

13 කේ.එස්.අප්සරාමෙන්ඩිස්මිය කොමසාරිස් 011 2446870 011 2436412 011 2744724 071 8111784
14 තුෂානි කුමාරසිංහ මිය සහකාර කොමසාරිස් 011 3056335 011 2448919 033 3832209 078 3587594
15 ජී.ඩී.ඩී.එස්.එම්. සේනාධීර මිය. ගණකාධිකාරී 011 3056334 011 2448919 011 3022132 077 9105506
16 ජානකී ජයසිංහ මෙනවිය පරිපාලන නිලධාරී 011 3020314 011 2448919 011 2959614 071 4393704
සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)

 

17 පී.ඒ.ඒ.එස්. වීරසේකර මහතා. කොමසාරිස් (වැ.බ.) 011 3133932 011 2329270 071 8173155
18 සහකාර කොමසාරිස් (සංවර්ධන) 011 3131048 011 2329270
19 සහකාර අධ්‍යක්ෂ (විගණන) 011 3134809 011 2626075
20 ඒ.ඩී.ජයසේකර මහතා. ගණකාධිකාරී (කොන්ත්‍රාත් පදනම) 011 2329102 011 2329270 071 4320242
21 ඊ. ආරියවතී මිය. පරිපාලන නිලධාරී 011 2422985 011 2329270 071 9394419
නිවාස කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)

 

22 පී.එච්. කොළඹගේ මිය. කොමාසාරිස් 011 2872479 011 2872479 038 2290816 071 8313774
ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)
23 ඩබ්.කේ.ජී. ජයසේකර මිය. ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් 011 2078390 011 2074931 011 2810880 071 4222953
24 ආර්.ඒ.ඉරේෂා ශ්‍යාමලී මිය. පරිපාලන නිලධාරී 011 2074690 011 2074931 077 1559757
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)

 

25 ඩී.එම්.එන්.චන්ද්‍රාදිත්‍ය මිය. අධ්‍යක්ෂ 011 4413184 011 4413185 011 2604787 071 8040038
26 තමාරිකා හර්ෂණී මිය. සහකාර අධ්‍යක්ෂ 011 4413187 011 4413185 034 3940060 071 4404107
27 එස්.ජේ. ජයසිංහ මෙය. සහකාර අධයක්ෂ 011 4413188 011 4413185 011 2895587 071 4418334
28 ඩී.එස්.ආර්.කේ. ගුණතිලක මිය. ගණකාධිකාරී 011 4413186 011 4413185 071 4272602
29 පරිපාලන නිලධාරී 011 4413189 011 4413185
සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව (බ.ප.)

 

30 එච්.ඒ. ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චි මහතා. සභාපති 011 2885705 011 2885705 011 2265268 072 5465800
31 එස්.ඒ.එල්. රංගනී මිය. ලේකම් 011 3024029 011 2885705 033 2245968 071 8482874
32 එල්.ඩී.ආර්.එච්. රුද්‍රිගු මෙය. පරිපාලන නිලධාරී 011 5231811 011 2885705 011 2753171 071 4470445
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (බ.ප.)

 

33 රෙහෙන්සිරිවරාගොඩමහතා. සභාපති 011 4208772 011 2804505 011 2917748 077 8038815
34 ප්‍රසන්න සුජිත් කුමාර මහතා. අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී 011 2804500 011 2804505 011 2965167 071 4343939
35 චතුරි බ්‍රාහ්මණ මිය. පරිපාලන නිලධාරී (වැ.බ.) 011 5515570 011 2804505 071 7060165
පළාත්බඳ මාර්ග  සංවර්ධන අධිකාරිය (බ.ප.)

 

36 ටී.ඩී.ඊ. නවීන් සංජය මහතා. සභාපති 011 2321983 011 2321985 011 2254766 077 0380308

071 3806861

37 ආර්.එම්.එස්. බණ්ඩාරනායක මහතා. සාමාන්‍යාධිකාරී 011 2321984 011 2321981 033 2282847

011        5734857

072 7575377
38 එස්. සමරවීර මහතා. ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 011 5745483 011 2332065 011 2849983 071 4415474
39 අයි.ඩබ්. සපරමාදු මහතා. පරිපාලන නිලධාරී 011 2321990 011 2321991 077 7530860
පළාත්බඳ මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය (බ.ප.)
40 තුසිත කුලරත්න මහතා. සභාපති 011 2871353 011 2864544 077 7340619
41 ජගත් පෙරේරා මහතා. සාමාන්‍යාධිකාරී 011 2871354

011 2868613

011 2868613 033 2290465 077 3869820
42 ජී.පී. ධර්මසේන මහතා. ගණකාධිකාරී 011 2877835 011 2871355 011 2956400
43 නිමල් රත්නායක මහතා. කළමනාකරු (පාලන) වැ.බ. 011 2864542 011 2864542 033 2281343 071 8673947