අනු අංකය තනතුර සේවය ශ්‍රේණිය අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව දැනට සිටින සේවක සංඛ්‍යාව පුරප්පාඩු සේවක සංඛ්‍යාව
1 ලේකම් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය විශේෂ 1 1
2 සහකාර ලේකම් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය III/II

 

2 2
3 ගණකාධිකාරි ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවය III/II

 

1 1
4 සහකාර අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවය III/II

 

3 3
5 පරිපාලන නිලධාරි කළමනාකරන සේවා අධි පන්තිය අධි ශ්‍රේණිය 1
6 සංවර්ධන නිලධාරි සංවර්ධන නිලධාරි සේවය III/II/I

 

14 13 01
7 කළමනාකරණ සහකාර කළමනාකරණ සහකාර සේවය III/II/I

 

23 23
8 රියදුරු රියදුරු සේවය III/II/I/විශේෂ

 

8 7 1
9 කාර්යාල කාර්ය සහායක කාර්යාල සේවක සේවය III/II/I/විශේෂ

 

7 7
මුළු සංඛ්‍යාව 60 57 02