අතිගරු ජනාධිපති  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මඟින් මෙහෙයවනු ලබන “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන හා ග්‍රාම සංවර්ධන සතිය යටතේ ගල්බොරැල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන 2019 ජූලි මස 29 දින බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී සුගතාරාම විහාරස්ථානයේදී ක්‍රියාවට නැංවීම.