බස්නාහිර පළාත තුළ ඇති ග්‍රාමීය කාන්තා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 18 ක පුහුණුව ලැබූ සිසුවියන් දිරිමත් කිරීම සඳහා පළාත් මට්ටමින් අංශ 5ක් යටතේ ඇගයීමේ අරමුණින් පළාත් මැහුම් හා අත්කම් ප්‍රදර්ශනය 2018.11.13 දින කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.