බස්නාහිර පළාත් සභාවතුල ජීවත්වන අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවහට හිසට සෙවනක් ලබාදීමේ අරමුණින් ආරම්භකල නිවාස ව්‍යාපෘතියේ නිවාස කීපයක් නිරීක්ෂණයට 2018.09.14 දින සහභාගී වෙමින්.