மாகாண வீதி போக்குவரத்து, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி  மற்றும்  வியாபாரம் வீடமைப்பு, நிர்மாணம் ,தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்,கைத்தொழில் மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி தொடர்பான அமைச்சு –மேல் மாகாணம்

இல 89, கடுவெல வீதி, பத்தரமுல்ல.

பெயர் பதவி தொலைபேசி இல
காரியாலயம் பக்ஸ் இல்லம் கையடக்க
கௌரவ அமைச்சர் அலுவலகம்
01 லலித் வணிகரத்ன அவர்கள் கௌரவ அமைச்சர் 011-2877480 011-2877486 011-5512614

011-5920298

077-3041089
02 திரு டப் ஏ. கே.தர்மவர்தன தனிப்பட்ட

செயலாளர்

011 5929592 011 2877486 077 9571747
அமைச்சு

 

01 அமைச்சின் செயலாளர் 011 2883467 011 2877395 071 8136093
04 உதவிச் செயலாளர் 011 2877461 011 2877487 077 9519600
06 திருமதி எச் பீ.ஜீ.பொன்சேகா கணக்காளர் 011 2877505 038 2240051 071 4806519
08 திருமதி வீ.எம்.டப்.முதலி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011 2877507 011 5289938 077 3440227
09 திருமதி. ஜே.ஜீ.பீ.டி. ஜயசிங்க அமைச்சின் செயலாளர் 011 2877479 011 5289938 077 6549022
10 திரு.டப்.குணபால பத்திரண.  கிராம அபிவிருத்திப் பணிப்பாளர் 011 5739390 011 2883272 011 2512746 071 4446007
11 திருமதி பீ.ஜீ.வை.றசான்ஜலீ. சட்ட அலுவலகர் 011 5351186 071 6566244
12 திருமதி சீ.ரீ.பீ.எம்.பெரேரா. நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (பதில்) 011 5511465 011 2877487 071 4537353
மாகாண  வாகன மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம் (மே.மா)

 

13 திருமதி. கே.எஸ்,அப்சரா மெண்டிஸ் ஆணையாளர் 011 2446870 011 2436412 011 2744724 071 8111784
14 திருமதி துசானி குமாரசிங்க  உதவி ஆணையாளர் 011 3056335 011 2448919 033 3832209 078 3587594
15 திருமதி நீ.டி.டி.எஸ்.எம். சேனாதீர கணக்காளர் 011 3056334 011 2448919 011 3022132 077 9105506
16 செல்வி  ஜானகி ஜயசிங்க நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 011 3020314 011 2448919 011 2959614 071 4393704
 

 

 

 கூட்டுறவு அபிவிருதித் திணைக்களம்  ( மே.மா)

 

17 திரு பீ.ஏ.ஏ.எஸ்.வீரசேகர. ஆணையாளர் ( பதில்) 011 3133932 011 2329270 071 8173155
18  உதவி ஆணையாளர் ( அபிவிருத்தி) 011 3131048 011 2329270
19 உதவிப் பணிப்பாளர்(கணக்காய்வு) 011 3134809 011 2626075
20 திரு ஏ.டி. ஜயசேகர. கணக்காளர் (ஒப்பந்த அடிப்படை) 011 2329102 011 2329270 071 4320242
21 திருமதி ஈ. ஆரியவதி. நிர்வாக உத்தி யோகத்தர் 011 2422985 011 2329270 071 9394419
 வீடமைப்பு ஆணையாளர்  திணைக்களம் (மே.மா)

 

22 திரு பீ.எச்.கொலம்பகே. ஆணையாளர் 011 2872479 011 2872479 038 2290816 071 8313774
வியாபார பெயர் பதிவாளர் திணைக்களம் (மே.மா)
23 திருமதி டப்.கே.ஜீ. ஜயசேகர. வியாபார பெயர் பதிவாளர் 011 2078390 011 2074931 011 2810880 071 4222953
24 திருமதி ஆர்.ஏ. இரேஷா சியாமலி. நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 011 2074690 011 2074931 077 1559757
கைத்தொழில்  திணைக்களம் (மே.மா)

 

25 திருமதி டி.எம்.என்.சந்திராதித்தியா. பணிப்பாளர் 011 4413184 011 4413185 011 2604787 071 8040038
26 திருமதி தமாரிகா ஹர்சனி. உதவிப் பணிப்பாளர் 011 4413187 011 4413185 034 3940060 071 4404107
27 செல்வி  எஸ்.ஜே. ஜயசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் 011 4413188 011 4413185 011 2895587 071 4418334
28 திருமதி டி.என்.ஆர். கே.குணதிலக கணக்காளர் 011 4413186 011 4413185 071 4272602
29 நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 011 4413189 011 4413185
கூட்டுறவு ஊழிய ஆணைக்குழுச் சபை (மே.மா)

 

30 திரு எச் .ஏ.காமிணி ஹெட்டியாரச்சி தவிசாளர் 011 2885705 011 2885705 011 2265268 072 5465800
31 திருமதி எங் ஏ.எல்.ரங்கனி செயலாளர் 011 3024029 011 2885705 033 2245968 071 8482874
32 செல்வி எல்.டி.ஆர்.எச்ரொற்றிகோ நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 011 5231811 011 2885705 011 2753171 071 4470445
கைதொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபை (மே.மா)

 

33  திரு றேஹன்சிறி வறாகொட. தவிசாளர் 011 4208772 011 2804505 011 2917748 077 8038815
34 திரு பிரசன்ன சுஜித் குமார பணிப்பாளர்/ பிரதான நிறைவேற்று அலுவலகர் 011 2804500 011 2804505 011 2965167 071 4343939
35 திருமதி சத்துரி பிராக்மண. நிர்வாக உத்தி​யோகத்தர் (பதில் 011 5515570 011 2804505 071 7060165
மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை (மே.மா)

 

 

36 திரு ரீ.டி.ஈ. நவீன் சஞ்ஜய தவிசாளர் 011 2321983 011 2321985 011 2254766 077 0380308

071 3806861

37 திரு ஆர்.எம்.எஸ்.பண்டார நாயக்க முகாமையாளர் 011 2321984 011 2321981 033 2282847

011        5734857

072 7575377
38 திரு எஸ் சமரவீர பிரதான கணக்காளர் 011 5745483 011 2332065 011 2849983 071 4415474
39 திரு ஐ.டப்.சபரமாது நிர்வாக உத்தி யோகத்தர் 011 2321990 011 2321991 077 7530860
மாகாண பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபை (மே.மா)
40 திரு துசித குலரத்ன தவிசாளர் 011 2871353 011 2864544 077 7340619
41 திரு ஜகத் பெரேரா முகாமையாளர் 011 2871354

011 2868613

011 2868613 033 2290465 077 3869820
42 திரு ஜ .பீ .தர்சேன கணக்காளர் 011 2877835 011 2871355 011 2956400
43 திரு நிமல் ரத்னாயக்க. முகாமையாளர் ( நிர்வாகம்) பதில் 011 2864542 011 2864542 033 2281343 071 8673947