தாபனப் பிரிவு

தொடர்பு கொள்வதற்கு உரிய தகவல்கள்

பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கம் பக்ஸ் இலக்கம்
திருமதி ஆர்.எம். தினேஷா குமாரி உதவிச் செயலாளர் (பதில் கடமை) 011-2092755
செல்வி   எம். டி. லக்மாலி ஜயசேகர உதவிச் செயலாளர் 011-2092754
திருமதி ஆர்.ஏ. இரேஷா ஷியாமலி நிர்வாக அலுவலர் 011-2092749

 பொறுப்புக்களும் கடமைகளும்

 • தபால் தொடர்பான நடவடிக்கை எடுத்தல்
 • அலுவலகர்களுக்கு கடமைகளை ஒப்படைப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுத்த்தல். மனித வள ஒழுங்கமைப்புத் திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துதல்.
 • அமைச்சின் செயலாளர் நியமன அதிகாரியான பதவிகளுக்கு உரிய ஆட்சேர்ப்பு, வினைதிறன் தடை தாண்டும் பரீட்சையினை நடாத்துதல், பதவிகளை நிரந்தர மாக்குதல்,  பதவி உயர்வு வழங்குதல்,  இணைப்பு நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ளல் ஓய்வு பெறச் செய்தல்.
 • அமைச்சின் காரியாலய கட்டடத்தின் பாராமரிப்பு நடவடிக்கை , இயந்திரங்களின் பராமரிப்பு மற்றும் சேவை உடன்படிக்கை தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • பணியாட்களின் விடுமுறை நாட் சம்பளம்,மேலதிக நேரப் படி மற்றும் பணயப்படிகள் தொடர்பாக அங்கீகாரத்தினைப் பெறுக்கொள்ளுதல்.
 • புகையிரத ஆணைச்சீட்டு மற்றும்  இலவச புகையிரத  பயணச் சீட்டு தொடர்பான நடவடிக்கை.
 • அலுவலகர்களின் அக்கிர கார காப்புறுதி  மற்றும் ஊழிய இளப்பீடு தொடர்பான நடவடிக்கை.
 • வாகன மேற்பார்வை , பராமரிப்பு, பழுது பார்ப்பு தொடர்பான கடமை நடவடிக்கை.
 • அமைச்சின் பணியாட்களின் மற்றும் திணைக்களத் தலைவர்களின் பெயர் வளிக் கோப்புக்களைப் பேணிச் செல்லுதல், மற்றும் ஒழுங்கு படுத்துதல். அத்துடன் ஒழுக்காறு தொடர்பான நடவடிக்கை.
 • விடயப் பொறுப்பு அமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரின் தனிப்பட்ட பணியாட்களின்,  அமைச்சின் மற்றும்  அதன் கீழ்  காணப்படும் எல்லா தாபனங்களினதும்  பணியாட்களின் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விடுமுறைகள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • அமைச்சு மற்றும் அதன் கீழ் காணப்படும் பணியாட்களை உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயிற்சிக்காக அனுப்புதல்.
 • அலுவலகர்களின் கடன் அனுமதி (இடர் கடன் / வீடமைப்புக் கடன் / விழா முற்பணம் / விசேட முற்பணம்)பெற்றுக்கொள்ளுதல்.
 • காரியாலயத்தின் நீர், மின்சாரம், பாதுகாப்புச்சேவை, சுத்தப்படுதல் சேவை, மற்றும் தொலைபேசிகள் தொடர்பாக நடவடிக்க எடுத்தல்.
 • விடயப் பொறுப்பு அமைச்சரின் தனிப்பட்ட பணியாட்களை நியமித்தல் மற்றம் அமைச்சரின் காரியாலயத்தின் வேண்டு கோள்கள் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.
 • கனிஷ்ட பணியாட்களுக்கு உத்தியோக பூர்வ ஆடையினை வழங்வதற்கு உரிய  அங்கீகாரத்தினைப் பெறுக் கொள்ளுதல்.
 • தேர்தல் காலங்களில் தபால் வாக்கு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தேர்தல் கடமைகளுக்காக அலுவலகர்களை இணைத்தல்.
 • ஆசோசனைச் செயற்குழுக்களை நடாத்துதல், சபை வினாக்களுக்கு பதில் வழங்குதல்.
 • உற்பத்தித்திறன் கோட்பாட்டினை நடைமுறைப்படுத்துதல்.
 • அமைச்சின் விடயப் பரப்பின் கீழ் காணப்படும் போக்குவரத்து விடயங்களுக்கு உரிய மோட்டார்  போக்குவத்து ஆணையாளர் திணைக்களத்தின் மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபையின் தாபன  அபிவிருத்தி நடவடிக்கையினை ஒழுங்கமைப்புச் செய்தல்.
 • பணியாட்களின் அறிக்கைகளை சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ற முறையில் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொடுத்தல்.
 • அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கையினைத் தயாரித்தல்.
 • வருடாந்த மதிப்பீட்டினைத் தயாரிக்கும் விடயத்திற்காக தகவல்களை வழங்குதல்.
 • அமைச்சின் வெப் தளத்தினை ஒழுங்கு படுத்துதல்.
 • சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ற முறையில் ஒப்படைக்கப்படும்  பல்வேறுபட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் இணைப்பு நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ளல்    ( “ ஜனாதிபதிக்குச் சொல்லுங்கள்” நிகழ்ச்சித் திட்டம் ,ஈ – அரச கொள்கை, சிறுநீரக நிவாரண நிகழ்ச்சித் திட்டம் , தகவல் சட்டத்தினை  நடைமுறைப் படுத்துதல்…)
 • அ.நி.சு. மற்றும் திறைசேரியின் சுற்றறிக்கைகளை ஒழுங்காகப் பேணிச் செல்லுதல் மற்றும் அமைச்சுக்கு  இணைக்கப்பட்டு உள்ள  தாபனங்களுக்கு  பகிர்ந்தளித்தல்.