தாபனம்  அலுவலகரின் பெயர் பதவி தகவல் அறிந்துகொள்ளும் சட்டத்திற்கு  உரிய பதவி தொலைபேசி இல மின்னஞ்சல் முகவரி
மாகாண வீதி போக்குவரத்து, மற்றும் கூட்டுறவு அமைச்சு  திருமதி. கே. சம்பா என். பெரேரா செயலாளர் மேன் முறையீட்டு

அலுவலகர்

011-2092739 mproadswp@gmail.com
 திருமதி. ஆர்.எம். தினேஷா. பி. குமாரி உதவிச் செயலாளர் தகவல் அலுவலகர்

 

011-2092755
 திருமதி. ஆர்.ஏ. இரேஷா ஷியாமலி நிர்வாக அலுவலர்
 
உதவி அலுவலகர்

 

011-2092749 rairesharanasinghe@gmail.com