පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ නඩත්තු කාර්මික ශිල්පී තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම -2019  index
පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ කම්කරු තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවීම  index
බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදේශක III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම-2019  index