கௌரவ அமைச்சரின் அலுவலகம்

 

மாகாண வீதி, போக்குவரத்து, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி மற்றும் வர்த்தக, வீடு மற்றும் நிர்மாணிப்பு, தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், கைத்தொழில் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சு – மேல் மாகாணம்

: 011-2092732

 : 011-2092727

 

பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கம் பக்ஸ்  இலக்கம்
தனிப்பட்ட செயலாளர் 011-2092734  
தனிப்பட்ட செயலாளர் 011-2092758

 

மக்கள் இணைப்பு அலுவலர் 011-2092732