மாகாண வீதி, போக்குவரத்து, ௬ட்டுறவு அபிவி௫த்தி மற்றும் வாணிபம், வீடு மற்றும் நிர்மாணிப்பு, தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், கைத்தொழில் மற்றும் கிராமிய அபிவி௫த்தி தொடர்பான அமைச்சு – மேல் மாகாணம்

204, டென்சில் கெப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்லை,

இலக்கம் பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
அலுவலகம் பெக்ஸ் வீடு கைப்பேசி
கௌரவ அமைச்சர் அலுவலகம்
01 கௌரவ அமைச்சர் 011-2092732 011-2092727
02 தனிப்பட்ட செயலாளர் 011-2092734 011-2092727
அமைச்சு

 

03 திருமதி கே.சம்பா என். பெரேரா அமைச்சு  செயலாளர் 011-2092739 011-2092746 011-2779086 071-4442004
04 திருமதி ஆர்.எம். தினேஷா ரி. குமாரி உதவிச் செயலாளர் 011-2092755 071-4794490
05 செல்வி

எம். டி. லக்மாலி ஜயசேகர

உதவிச் செயலாளர் 0112092754 071-5294046
06 திருமதி ஆர்.எம்.இ.சி.பி. மெனிகே கணக்காளர் 011-2092742 011-2072136 071-8322869
07 திருமதி துஷாரி மஞ்சுளா விலேகொட முதலி பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092756 011-2092733  – 077-3440227
08 திருமதி  எஸ். என். ஆரியரத்ன உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092750 011-2092733 071-6713129
09 திருமதி ஜே.ஜி.பீ.டி. ஜயசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 011-2092740 011-2092733 077-6549022
10 திருமதி ஆர்.எம். தினேஷா பி. குமாரி கிராம அபிவிருத்திப் பணிப்பாளர் (பதில் கடமை) 011-2092753 011-2092736 071-4794490
11 திருமதி பீ.ஜி.வய். ரசாஞ்சலி சட்ட அலுவலகர் 011-2092616 071-6566244
12 திருமதி ஆர்.ஏ. இரேஷா ஷியாமலி நிர்வாக அலுவலர் 011-2092749 077-1559757
மாகாண  வாகன மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம் (மே.மா)

 

13 திரு எம்.எம்.சி.கே.கே மான்னப்பெரும ஆணையாளர் 011 2446870 011 2436412 0712657142
14 திருமதி துசானி குமாரசிங்க  உதவி ஆணையாளர் 011-2433203 033-3832209 o783587594
15 தி௫ பீ.ஏ.சீ.எஸ்.ஆர்.பண்டார கணக்காளர் 011-2433204 o718557297
16 தி௫மதி ஐ.எம்.பீ.கே.சீ.குணசேகர​​ நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 011-2433205 o715126373
 

 

 கூட்டுறவு அபிவிருதித் திணைக்களம்  ( மே.மா)

 

17 திருமதி . ருவனி ஏ. விஜயவிக்கிரம ஆணையாளர், கூட்டுறவு  அபிவிருத்தித் திணைக்களம் மற்றும் சங்கப் பதிவாளர் (பதில்) 0112326075 011 2329270 0717381833
18 திருமதி.எச் .பொன்சேக்கா பிரதி  ஆணையாளர் (நிருவாகம்) (ஒக்கந்த அடிப்படையில்) 0112422985 011 2329270 0773762760
19 திரு. டீ. ஜீ. துஷார ருவன் சந்தன கணக்காளர் 0112329102 0112329270 0776183896
20 செல்வி . எச்.பீ.வீ. வசன்த்தி சட்ட அலுவலர் 0112326035 011 2329270 0779733035
21 நிர்வாக அதிகாரி
 வீடமைப்பு ஆணையாளர்  திணைக்களம் (மே.மா)

 

22 செல்வி. எல்.பி. மனோஜா எஸ். பத்திரன வீடமைப்பு ஆணையாளர் 0112092730 0112092757 071-2727273
வியாபார பெயர் பதிவாளர் திணைக்களம் (மே.மா)
23 திருமதி. ஈ.எம்.ஐ.யூ. எதிரிசிங்க வியாபார பெயர் பதிவாளர் 011-3671394 011-2809838
24 செல்வி. எல்.டீ.ஆர்.எச். றொட்றிகோ நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 011-2809338 011-2809838
கைத்தொழில்  திணைக்களம் (மே.மா)

 

25 திருமதி
எஸ்.ஏ.எல் ரங்கனீ
பணிப்பாளர் 011-2092563 011-2092562 033-2245968 0718482874
26 திருமதி
கே. என். சூரியாரச்சி
உதவிப் பணிப்பாளர் (பதில்) 011-2092587 011-2092562 011-2700575 0714437969
27 திருமதி
எஸ்.ஜே.ஜயசிங்க
உதவிப் பணிப்பாளர் 011-2092595 011-2092562 0714418334
28 திருமதி
டி.எஸ்.ஆர். கே. குணதிலக
கணக்காளர் 011-2092588 011-2092588 011-2788286 0714294613
29 திருமதி
பி.என்.யு மித்ரரத்ன
நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 011-2092586 011-2092562 011-2916074 0712075477
கூட்டுறவு ஊழிய ஆணைக்குழுச் சபை (மே.மா)

 

30 திரு.  ஏ.எஸ். ஜோசப் தவிசாளர் 011 2885705 011 2885705 0714467797
31 திரு சுமித் சுரவீரா செயலாளர் 0113667395 011 2885705 0777841092
32 திரு பி. ஏ. ஜி.  பாலசூரிய
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
011 5231811 011 2885705 0332245968 0788360711
கைதொழில் அபிவிருத்தி அதிகார சபை (மே.மா)

 

33 திரு மோரிஸ் விஜெரத்னே தலைவர் 011 4208772 011 2804505 011-2653575 077-3943909

077-4339826

34 திரு பிரசன்ன சுஜித் குமார பணிப்பாளர்/ பிரதான நிறைவேற்று அலுவலகர் 011 2804500 011 2804505 011 2965167 071 4343939
35 திருமதி சத்துரி பிராக்மண. நிர்வாக உத்தி​யோகத்தர் (பதில் 011 5515570 011 2804505 071 7060165
மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை (மே.மா)

 

 

36 திரு. உபாலி கொடிக்கார தவிசாளர் 011 2321983 011 2321985 0112825104
0112834533
0777591025
37 திரு.ஆர்.எம் .எஸ். பண்டாரநாயக்க பொது முகாமையாளர் 011 2321984 011 2321981 0711473389
38 திரு.எல்.எல்.டீ.பீ. லியணாரச்சி  பிரதி பொது முகாமையாளர் (பொறியியல்)  0115365238 011 2321981 0115738664 0711475855
39 திரு.ஜீ.வீ.டீ.ஏ.கே. ​பெரேரா  பிரதி பொது முகாமையாளர் (கட்டுமான) 0112321995 0112321995 0112884675 0777530859
மாகாண பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபை (மே.மா)
40 திரு. தேசபந்து துசிதா குலரத்ன தவிசாளர் 011 2871353 011 2864544 031-2282630 077-3441844
41 ஜகத் பெரேரா அவர்கல் பொது மேலாளர் 011-2871354 011 2868613 033 2290465 077 3869820
42 டபிள்யூ.எம்.ஐ.
கே.விஜேரத்னாயக அவர்கல்
பிரதி பொது முகாமையாளர் (நடவடிக்கை) 011-2887873 011-2871352 033-2257188 071-8457941
43 திரு.அசோகா விக்ரமநாயக பிரதி பொது முகாமையாளர் (நிர்வாகம்) 011-2877421 011-2864542 011-2406760 071-4878931
44 பிரசன்ன மடவல அவர்கல் பிரதி பொது முகாமையாளர் (நிதி) 011-2871355 011-2871355 011-2157800 071-8067720