செயலாளர் அலுவலகம்

திருமதி கே.சம்பா என். பெரேரா – அமைச்சு செயலாளர்

மாகாண வீதி, போக்குவரத்து, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி மற்றும் வர்த்தக, வீடு மற்றும் நிர்மாணிப்பு, தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், கைத்தொழில் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சு (மேல் மாகாணம்)

  : 011-2092739

   : 011-2092746