தாபனம்  அலுவலகரின் பெயர் பதவி தகவல் அறிந்துகொள்ளும் சட்டத்திற்கு  உரிய பதவி தொலைபேசி இல மின்னஞ்சல் முகவரி
மாகாண வீதி போக்குவரத்து, மற்றும் கூட்டுறவு அமைச்சு செயலாளர் மேன் முறையீட்டு

அலுவலகர்

011-2877461 mproadswp@gmail.com
உதவிச் செயலாளர் தகவல் அலுவலகர்

 

011-2877461
நிர்வாக

உத்தியோகத்தர் (பதில்)

உதவி அலுவலகர்

 

011-5511465 mproadswp@gmail.com