லலித் வணிகரத்ன அவர்கள்

வீதி, போக்குவரத்து, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி  மற்றும்  வியாபாரம், வீடமைப்பு, நிர்மாணம் ,தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்,கைத்தொழில் மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி தொடர்பான அமைச்சு (மேல் மாகாணம் )  

தொலைபேசி இலக்கம் :011-2877480

பக்ஸ்  இலக்கம்          :011-2877486

 

பெயர் பதவி தொலைபேசி இலக்கம் பக்ஸ்  இலக்கம்
திரு டப் ஏ. கே.தர்மவர்தன  தனிப்பட்ட செயலாளர் 0115929592

0779571747

011-2877486

 

திரு வசந்த சஞ்ஜீவ பெரேரா  இணைப்புச் செயலாளர் 0112877506

0714419357

011-2877486

 

திரு நுவன் வணிகரத்ன  மக்கள்  ஒருங்கிணைப்பு அலுவலகர் 0112877502

0773916660

011-2877486