செயலாளர் காரியாலயம்

 

வீதி, போக்குவரத்து, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி  மற்றும்  வியாபாரம் வீடமைப்புஅத்துடன் நிர்மாணம் ,தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்,கைத்தொழில் மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி தொடர்பான அமைச்சு (மேல் மாகாணம் )  

தொலைபேசி இலக்கம்          :011 2883467

பக்ஸ்  இலக்கம்          :011 2877395