மேற்கு மாகாணத்தின் செயலாளாpன் செய்தி

மேற்கு மாகாணத்தில் முக்கியமான பல விடயங்களின் பொருப்பை ஏற்றுள்ள வீதிகள்இ போக்குவரத்துஇ கூட்டுரவூ அபிவிருத்தி  மற்றும்இசெயலத்தின்  செயலாளH என்ற வகையில் கடமைகள் பொறுப்பேற்று  இன்று வரை கடந்திருப்பது  மிகவூம் குறகிய ஒருமாத காலமாகும். வருடாந்த வரவூ செலவூ களந்துரையாடல் கூற்று  தொடHபாக வெளியிடப்படுகின்ற ஆவணம் தொடHபாக ஒரு குறிப்பினை வைத்திட கிடைத்திருக்கும் சந்தHபம் மிக்க பெருமிதமானது. முக்கியமாகவே சென்ற காலத்தின் போது அதிகமான பெறுபேறுகளை அடைந்த ஒரு அமைச்சாக திகழ்;ந்த இவ் அமைச்சின் வருடாந்த வரவூ செலவூக் கூற்று தொடHடுபாக ஒரு கிற்ப்பினை வைத்திட கடைத்த சந்தHபபும் பெருமிதமானது. முக்கியமாகவே சென்ற வருடத்தின் போது அதிக முன்நேற்றத்தை அடைந்த அமைச்சு என்ற வகையில்  இவ் அமைச்சில் காணப்பட்;ட இவ் அமைச்சின் என்னிடம்;;;;; பொறுப்பளிக்கப்பட்டமை எனக்கு பெருமிதமான கௌரவமாகும். சேன்ற  வருடத்தின் போது எம்மிடம் வழங்பட்ட நிHவாக கடமைகள்  என்னிடம் வழங்கப்பட்மை தொடHபாக  என்னிடம் காட்டப்பட்டுள்ள நம்பிக்கை தொடHபாக விடயப் பொருப்பு அமைச்சH உட்பட ஏனைய நிHவாக பிhpவூகளிடம் எனது நன்றியினை வழங்குகின்றேன்.
இவ் அமைச்சின் விடயங்கள் ஊடாக மாகாணத்தின் மக்களுக்கு உணயHதரமான சேவையினை வழங்கிடும் எதிHபாHக்கப்புடும் 2017 ஆம் ஆண்டிலும் பல விதமான நிகல்ச்சிகளை நடாத்துவதற்கு விடையப் பொறுப்புடைடைய அமைச்சH அவHகளின் வழி காட்டலின் கீழ் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. முhகாணத்தின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் உயHத்திடும் எண்ணத்துடன் வீதிகள் அபிவிருத்தி செய்திடும் நோக்கத்துடன் மிகவூம் முக்கியமான கவனத்தைக் கொண்டு செயற்படுவதோடு இதன் போது சீ மறடறும் டீ தரத்தலான வீதிகள்இ பெருந் தோட்ட வீதிகள் அபிவிருத்தி மற்றும் மாகாணத்தின் கிராமிய வீதிகள் அபிவிருத்தி செய்யப்படும். இவ்வாராகவே சமூக மூல எற்பாடுகளை வலுப்படுத்தல் மற்றும் கிராமிய பொருளாதார செயற்பாடுகள் வலுப்படுத்தும் முயற்சிகளும் கிராமிய பொருளாதார செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கும் செய்பா:களும் நடைபெற்று வருகின்றன. இவ்வறே கிராமிய கைத்தொழிலாளHகளட மற்றும் குறைந்த வருமானத்துடனோH மற்றும் சுய தொழிலாளHகள் என்பவோhpன் அன்றாண்ட வருமாணத்தை உயHத்தல் பொருட்டு பலவிதமான ஒதவிகள் மற்றும் ஒத்துழைப்புகள் வழங்குவதன் மூலம் இவHகளுக்கு துணையளளிப்பதும்இ அறிவூ மற்றும் திறன் சாH ஞானத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதும் இதன் மூலம் செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் இவHகளின் வாழடகை தரத்தை உயHத்துவதற்கே எதிHபாHக்கப்படுகிறது. ஆதனால் இவHகளை நாட்டின் பொருளாதாரத்திடம் இயல்பாக சேHக்கப்பட்டு நாட்டை முன் கொண்டு வருவதே எமது எதிHபாHப்பாகும்.
மாகாணம்சாH மக்களது இல்லரத் தேவையினை பூHத்தி செய்கின்ற போது கறுதத் தக்க பங்களிப்பினை இவ் அமைச்சினால் வழங்கப்படும் அதே சமயம் கூலி வீடு வாசி மக்கள்கள் தொடHபாகவூம் பாhpய பணியை அமைச்சு நிறைவேற்றி வருகிறது. இற்வாறே கூட்டுறவூ அபிவிருத்தி செயறடபாடுகள் மற்றும் வியாபார செயற்பாடுகள்இ வHத்தகப் பெயH பதிவூ உட்பட வழங்கப்பட்டுள்ள தொ;புப்பட்ட வி;டயங்கள் தொடHபாகவூம் மிக்கப் பொறுப்புடன் செயட்பட்டு வருகிறௌம்.
இவ் அனைத்து விடயங்களை வெற்pறக்கரமான முறையில் அதை;துக் கொள்கின்ற போது விடையப் பொறுப்பு கௌரவ அமைச்சH அவHகளின் வழிகாட்டல் மற்றும் துணை பெரும் பக்கபலமாகவே இருந்த ஆலோசனை குழுவின் குழுவின் எண்ணங்களையூம் பெருமிதமானதாகவே கறுதுகிறேன். இவ்வாறே எனது அமைச்சில் இனைத்துள்ள உத்தியோகத்தHகளிடமிருந்தும் கிடைக்கிடைத்திருக்கும் முனையை நான் பாராட்டிட விரும்புகிறேன்.
எம். கே. கே. ரசிகா அபேவீர
வீதிகள்இ போக்குவரத்துஇ கூட்டுறவூ அபிவிருத்தி மற்றும் வHத்தகஇ வீடுகள் மற்றும் நிHமாணிப்புஇ பெருந்தோட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்இ கைத்தொழில் மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி பற்றிய அமைச்சு– மேற்கு மாகாணம்

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *