கௌரவ மேற்கு மாகாண முதல் அமைச்சாpன் செய்தி

அமைச்சு சாH செயற்பாடுகளின் போது என்றும் சாpயான வழிகாட்டலை செய்து வரும் மேற்கு மாகாண ஆளுனருக்கம்இ மாகாண முதல் அமைச்சா அவHகளக்கும்இ மாகாண சபையின் ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிh கட்சி சாH அமைச்சHகள்இ உறுப்பினHகள் அனைவரை நான் இச் சந்தHபத்தின் போது நன்றி பரவசமான உணHவூடன் ஞாபகமூட்டுகிறேன்.
முக்கியமாகவேஎமது அமைச்சின் விடயப் பரப்பின் கீழ் மேற்கு மாகாணத்தினுள் மிகப் பெரும் பணியினை நிறைவேற்றுவதில் சாத்தியமுண்டு என நான் கறுதுகிறென் மேற்கு மாகாணத்தினுள் மக்களின் அவாகளது பொது வாழ்வினை கட்டடியெழுப்பல் பொருட்டு பலதரப்பட்ட இடைவெளிகள் ஊடாக மக்களது அன்றாண்ட வாழ்க்கைகு தெவையான வசதிகள் வழங்கல் மற்றும் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பல் பொருட்டு எமக்கு பங்களித்திட இயலுமானமை நான் பெற்ற வெற்றியாக இருக்கின்ற அதே சமயம் எதிH வரகின்ற காலக்கட்ட்டத்தின் போது அமைச்சினால் நிறைவேற்றிடக்கூடிய இச் சேவைகளை மேலும் பரவலாக்கல் எனது நொக்கமாகும். அவ்வாரே வீதிகள் வீதிகள் தொகுதியினை காலக்கட்டத்திற்கு ஏற்றப்படியாக முறையாகஇ திட்டவட்டமான முறையில் அமைச்சல் மற்றும் பராமாpத்தல் செய்திட வேஒ;டும். மேற்க மாகாணத்தினுள் 12இ500 நேரடி தொழில் வாய்ப்பக்கள் வழங்கப்பட்டு இலங்கை பொருளாதாரத்தினுள் போன்றே பொது மக்கிளின் வாழ்வினுள்ளும் அன்று முதல் இன்று வரை மகத்தான பணியை ஈடேட்றப்பட்டு வருகின கூட்டுறச் சங்கமும் நிகழ்காலத்திற்கு பொருந்து கின்ற விதமாக மீளமைக்கப்பட்டு பராமாpத்துப் பொவது அவசியம்.
மேற்க மாகாணத்தினுள் நிரந்தரமான வீடொன்று இல்லாமல் இருக்கின்ற அவவாறேஇ அறை குறையாக நிHமானிததிடப்பட்டுள்ள வீட்டாளHகளுக்கு வழங்கக் கூடிய சலுகைகள் பெற்று கொடுக்கப்பட்டு அவHகளின் வால்கை நிழையை முன் கொண்டு வரும் சவாலும் எம் அமைமச்சடம் இருப்தோடு எதிH வரும் வருடத்தினுள் எதிH வரும் வருடத்தினுள் மேற் கூறிய மக்களின் எதிHபாHப்புக்களை மேற்கு மாகாண கௌரவ உறுப்பினHகள் எண்ணங்கள் ம்றும் பிரேரணைகள் என்பவற்றை மூலம் சுறுசுறுப்பான முறையிலும்இ விளைவூத்திறனுடையதாகவூம் நிறைவேற்றிட செய் முறையிலயே பங்களித்திட நான் விரும்புகிறென்இ
அது மா;திரமல்ல போக்குவரத்து சேவையினை முன்னெடுப்பதற்கும்இ பெருந்தோட் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேமம்படுத்துவதற்கும் போன்றே கைதொழில் துறையை கட்டியெழுப்புவதற்கும் இ மேற்கு மாகாணம் சாH புதிய புனைவாளHகளைன் ஆக்கங்களை இனங்கண்டுஈ தெனை நவீனமயமாக்கப்பட்டுஇ நல்லதோh எதிhகாலம் தொடHபாக அரசியல் அதிகாரம் மற்றும் மாகாண சலைசாH மக்களுடன் எதிH போவதற்கு செயற்படுவதன் மூலம் எதிH வருகின்ற முன் செல்வற்காக செயற்படுதன் டூலம் எதிH வர்; வருடத்தினுள் நடை முறைப் படுகின்ற எனது எண்ணங்காளாகவே கறுதலாம
இவ் அமைச்சின் அலுவல்களை வெற்றியான முறையில் அமைத்துக்கொள்ளல்  பொருட்டு துணை வழங்கிய அனைவருக்கும் எனது  மனமனHந்த நன்றியை வழங்குகின்றேன்.

லலித் வனிகரத்ன
வீதிகள்இ போக்குவரத்துஇ கூட்டுறவூ அபிவிருத்தி மற்றும் வHத்தகஇ வீடுகள் மற்றும் நிHமாணிப்புஇ பெருந்தோட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்இ கைத்தொழில் மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி பற்றிய அமைச்சு– மேற்கு மாகாணம்
;

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *